Werken bij B-leaf

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. “Aanbieding“: door B-leaf systeembouw B.V. aangeboden Producten en/of uitgebrachte offertes, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.
2. “Aanvaarding“: de acceptatie door Koper/Opdrachtgever van de Aanbieding van B-leaf, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
3. “B-leaf“: verkopende of opdrachtnemende partij, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-leaf systeembouw B.V. (KvK 89157443), de gebruiker van de algemene voorwaarden.
4. “Koper/Opdrachtgever“: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een Opdracht aan B-leaf verstrekt, dan wel haar Aanbieding accepteert inzake de levering van Producten die door B-leaf worden aangeboden.
5. “Opdracht“: een opdracht c.q. order welke door Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt aan B-leaf inzake de levering van Producten die door B-leaf worden aangeboden.
6. “Overeenkomst“: alle overeenkomsten tussen B-leaf en Koper/Opdrachtgever betreffende de levering van Producten, alsmede alle (rechts-)handelingen en onderhandelingen die met een en ander verband houden.
7. “Partijen“: B-leaf en Koper/Opdrachtgever gezamenlijk.
8. “Product“: door B-leaf aangeboden en geleverde systeembouwselementen en andere producten en/of diensten.
9. “Schriftelijk“: per post (op papier) of via een elektronische weg (e-mail).
10. “Voorwaarden“: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B-leaf systeembouw B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (potentiële) rechtsbetrekkingen tussen B-leaf en Koper/Opdrachtgever.
2. Wijzigingen van deze Voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke Schriftelijke instemming van B-leaf.
3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
4. Indien B-leaf op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
5. Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle Aanbiedingen van B-leaf zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen, tarieven en specificaties. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering/uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.
2. Aanbiedingen gelden gedurende 4 weken, tenzij de Aanbieding anders vermeldt.
3. Indien een vrijblijvende Aanbieding door Koper/Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft B-leaf het recht de Aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.
4. B-leaf behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende Producten uit haar assortiment te verwijderen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen B-leaf en Koper/Opdrachtgever komt tot stand doordat B-leaf de Aanvaarding van de Aanbieding door Koper/Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd. Een Overeenkomst met B-leaf komt eveneens tot stand op het moment dat B-leaf aan de uitvoering daarvan is begonnen, in de zin dat B-leaf reeds is aangevangen met de voorbereiding van de werkzaamheden.
2. Opdrachten en Aanvaardingen van Aanbiedingen door Koper/Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
3. Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper/Opdrachtgever ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. B-leaf is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper/Opdrachtgever en indien niet van voldoende kredietwaardigheid blijkt daaraan gevolgen te verbinden, die kunnen inhouden: vooruitbetaling of afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper/Opdrachtgever zich op voorhand akkoord verklaart.
4. Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken binden B-leaf slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper/Opdrachtgever zijn bevestigd.
5. B-leaf is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden of tussenpersonen in te schakelen.
6. Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van B-leaf, of door haar ingeschakelde derden, binden B-leaf slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Koper/Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 5 Gegevens

1. Koper/Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan B-leaf verstrekte gegevens en informatie.
2. Koper/Opdrachtgever verstrekt aan B-leaf alle informatie over het doel waarvoor de Producten van B-leaf zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking van de Producten en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper/Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van B-leaf gesteld, heeft B-leaf het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en de uitvoering op te schorten.

Artikel 6 Informatie en advisering

1. De op de website en in overige uitingen van B-leaf vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
2. De door B-leaf verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden B-leaf niet.

Artikel 7 Levertijd

1. De opgave van de levertijd door B-leaf geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. B-leaf zal de levertijd zoveel als mogelijk respecteren, doch er is geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.
2. Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van B-leaf met zich meebrengen. B-leaf zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper/Opdrachtgever en deze informeren over de nieuwe levertijd.
3. De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. De dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b. De dag van ontvangst door B-leaf van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke);
c. De dag van ontvangst door B-leaf van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper/Opdrachtgever eventueel bij vooruit
betaling dient te worden voldaan.

Artikel 8 Levering en risico

1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering standaard plaats af fabriek van B-leaf, dan wel vanaf een door B-leaf aan te wijzen locatie elders. De Producten worden geacht door B-leaf te zijn geleverd en door Koper/Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Koper/Opdrachtgever worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel van Koper/Opdrachtgever zijn geladen.
2. Het moment waarop de Producten aan Koper/Opdrachtgever af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van B-leaf op Koper/Opdrachtgever. Dit geldt onverkort indien Koper/Opdrachtgever weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.
3. Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Koper/Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. B-leaf zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper/Opdrachtgever zijn voldaan, aan Koper/Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke levering niet door Koper/Opdrachtgever zijn afgenomen, zal B-leaf gerechtigd zijn om deze door te verkopen, dan wel te vernietigen voor rekening van Koper/Opdrachtgever. Koper/Opdrachtgever zal dienaangaande jegens B-leaf geen vordering kunnen instellen.
4. Indien in de Overeenkomst levering op afroep is overeengekomen, is Koper/Opdrachtgever gehouden alle Producten binnen 3 maanden na het moment van de eerste levering af te nemen.
5. Het is B-leaf toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen).
6. Indien door B-leaf voor de verpakking en/of het transport emballage, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan pallets, containers, bokken en pakkisten, ter beschikking zijn gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Koper/Opdrachtgever verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze emballage terug te zenden naar het door B-leaf opgegeven adres bij gebreke waarvan Koper/ Opdrachtgever gehouden is de waarde van deze vervoershulpmiddelen aan B-leaf te voldoen.
7. Indien de geretourneerde emballage niet gereinigd is dan wel in slechte staat verkeert, is B-leaf gerechtigd de kosten voor de reiniging en/of het herstel dan wel de vervanging van deze emballage bij Koper/Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 Bezorging en risico

1. Indien levering niet af fabriek of vanaf een door B-leaf aan te wijzen locatie elders plaatsvindt, vindt levering plaats door bezorging op een door Koper/Opdrachtgever aan te wijzen adres.
2. Levering door bezorging geschiedt slechts indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.
3. De kosten van bezorging zullen door B-leaf bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk worden opgegeven. Indien dit niet mogelijk is, zal B-leaf aan Koper/Opdrachtgever gegevens verschaffen op grond waarvan deze de verzendkosten kan berekenen.
4. De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden, indien geen nadere aanwijzingen door Koper/Opdrachtgever aan B-leaf zijn verstrekt, door B-leaf bepaald, evenwel zonder dat B-leaf – behouders haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding – dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.
5. Een bij aflevering van de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.
6. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Koper/Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van B-leaf komt. Indien de bezorging niet slaagt, zal het risico voor rekening van Koper/Opdrachtgever blijven.
7. Indien de Producten met de toestemming van Koper/Opdrachtgever mogen worden bezorgd door een door B-leaf aangewezen vervoerder en Koper/Opdrachtgever of een door Koper/Opdrachtgever aangewezen derde niet aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen, zal het risico van de Producten voor rekening van Koper/Opdrachtgever komen vanaf het moment dat de Producten zijn gestald op dat door Koper/Opdrachtgever aangewezen adres.

Artikel 10 Prijsopgaven en offertes

1. De prijsopgaven en offertes van B-leaf zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
2. De prijzen van B-leaf zijn (in beginsel):
a. gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der Aanbieding, dan wel totstandkoming van de Overeenkomst;
b. gebaseerd op levering af fabriek van B-leaf, dan wel op levering op een door Partijen overeengekomen locatie;
c. exclusief BTW, indien expliciet anders is aangegeven;
d. in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).
3. Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door B-leaf in het verleden verstrekte bonussen en/of kortingen.
4. Indien B-leaf bijkomende Producten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de Overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
5. B-leaf heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde Producten slechts vanaf bepaalde minimumhoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen aan B-leaf binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
2. Alle betalingen aan B-leaf worden in volgorde van opeisbaarheid aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
3. In geval Koper/Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen deze aan B-leaf is verschuldigd, zal B-leaf aan Koper/Opdrachtgever een Schriftelijke aanmaning doen toekomen, met daarin vermeld een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper/Opdrachtgever alsnog de vordering kan voldoen.
4. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert Koper/Opdrachtgever in verzuim en dient deze aan B-leaf te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,-.
5. In geval Koper/Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet wegens betalingsonwil dan wel -onmacht, is B-leaf bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van B-leaf op volledige schadevergoeding. Anders dan B-leaf is Koper/Opdrachtgever niet bevoegd de vordering van B-leaf op deze Koper/Opdrachtgever te verrekenen met hetgeen deze Koper/ Opdrachtgever al dan niet opeisbaar van B-leaf mocht hebben te vorderen. Bij betwisting van een vordering is Koper/Opdrachtgever niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan B-leaf op te schorten.
6. Indien Koper/Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper/Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper/Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper/Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij B-leaf op Koper/Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien er sprake is van deelleveringen zoals omschreven, is B-leaf gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 12 Opschorting/ontbinding

1. B-leaf is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van B-leaf om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. Koper/Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst en Voorwaarden en zulk een verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan B-leaf omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper/Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
c. Koper/Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
het faillissement van Koper/Opdrachtgever is aangevraagd dan wel het Koper/Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
d. Koper/Opdrachtgever toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper/Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
f. Koper/Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt, dan wel dreigt stil te leggen;
g. Koper/Opdrachtgever zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsanering/afbetalingsregeling;
h. Koper/Opdrachtgever of zijn toeleverancier de samenstelling, onderdelen, receptuur, componenten of eigenschappen van de door Koper/Opdrachtgever te leveren Producten eenzijdig wijzigt;
i. de eigendom van of de zeggenschap over Koper/Opdrachtgever aan anderen wordt overgedragen;
j. door Koper/Opdrachtgever of een van zijn medewerkers of vertegenwoordigers enig voordeel is aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van B-leaf;
k. dan wel indien B-leaf in alle redelijkheid er vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen.
2. Indien B-leaf op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van B-leaf op Koper/Opdrachtgever direct opeisbaar.
3. Indien B-leaf op basis van de informatie, die op dat moment bij B-leaf bekend was, in redelijkheid meent op rechtsgeldige wijze een opschortings-, ontbindings-, of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, zal Koper/ Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen wettelijke rente en incassokosten, in het geval later mocht komen vast te staan dat B-leaf haar rechten niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Koper/Opdrachtgever enige verbintenis jegens B-leaf niet volledig is nagekomen, blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van B-leaf en wel voor rekening en risico van Koper/Opdrachtgever. Koper/Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor B-leaf te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens B-leaf volledig is nagekomen.
2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper/Opdrachtgever is overgegaan, heeft hij niet het recht en is het bovenal niet mogelijk de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van B-leaf, in welk geval Koper/Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan B-leaf cedeert en aan B-leaf op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan B-leaf ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen. Met dit niet-overdraagbaarheidsbeding is goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek beoogd.
3. Zolang Koper/Opdrachtgever Producten onder zich heeft waarop B-leaf haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper/Opdrachtgever op eerste verzoek van B-leaf, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan B-leaf af te geven. Aan B-leaf en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Koper/Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.
4. Koper/Opdrachtgever verplicht zich de belangen van B-leaf in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper/Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan B-leaf te cederen. Koper/Opdrachtgever doet op eerste verzoek van B-leaf een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 14 Garantie en reclame

1. Koper/Opdrachtgever is verplicht om de van B-leaf afkomstige Producten terstond bij levering op conformiteit daarvan te controleren.
2. Klachten van Koper/Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door B-leaf geleverde Producten worden door B-leaf slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij B-leaf zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek, waarbij als bekwame tijd een termijn van 24 uren na levering, althans een termijn van 24 uren na constatering van het gebrek heeft te gelden.
3. Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 7 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij B-leaf, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.
4. B-leaf dient door Koper/Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 7 dagen na de melding daarvan door Koper/Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.
5. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:
a. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
b. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van B-leaf;
c. sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Koper/Opdrachtgever, terwijl de Opdracht conform de instructies van Koper/Opdrachtgever, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;
d. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt en/of ter beschikking gesteld door Koper/Opdrachtgever;
e. Koper/Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;
f. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van B-leaf en niet conform het algemeen geldend vakmanschap, is behandeld.
6. Het staat B-leaf vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota.
7. Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van B-leaf en geschieden voor rekening van Koper/ Opdrachtgever. Voor retourzendingen die niet door schuld zijdens B-leaf zijn ontstaan, brengt B-leaf een bedrag van 25% van het netto factuurbedrag in rekening (bovenop het originele factuurbedrag); het staat Koper/Opdrachtgever vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is. Dit laatste is niet van toepassing wanneer de retourzending door B-leaf wordt goedgekeurd.
8. B-leaf neemt tegenover Koper/Opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich welke is genoemd in de door B-leaf verstrekte garantieverklaring, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
9. Ter zake van door B-leaf gegevens adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 15 Uitvoering van de Overeenkomst en verplichtingen Koper/Opdrachtgever

1. Koper/Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig beschikbaar stellen van: (i) het terrein, bouwwerk of object waar de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, (ii) de benodigde faciliteiten zoals aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, (iii) adequate en veilige hulpwerktuigen die gebruikt worden bij het verplaatsen van de voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde zware onderdelen en (iv) de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen).
2. Koper/Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat rondom het terrein, bouwwerk of object een voor gebruik van bouwwerktuigen geschikte berijdbare verharding aanwezig is en ter vrije beschikking van B-leaf staat.
3. Kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voor afval, gas, water en elektriciteit, komen voor rekening van Koper/Opdrachtgever.
4. Koper/Opdrachtgever draagt het risico voor schade, verlies en diefstal van materialen, onderdelen, werktuigen en/of gereedschappen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, indien en voor zover Koper/Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
5. Koper/Opdrachtgever staat B-leaf toe naamsaanduidingen en andere promotionele uitingen aan te brengen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op en rondom het werk.

Artikel 16 Meer- en minderwerk

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats: (i) indien er sprake is van wijzigingen in de Overeenkomst en/of de voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst, of (ii) indien de door Koper/ Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie niet juist zijn en ten gevolge daarvan wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is.
2. Verrekening van het meerwerk zal gebeuren bij de eerstvolgende betalingstermijn en/of de eerstvolgende door B-leaf aan Koper/ Opdrachtgever te sturen factuur.
3. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van B-leaf op verrekening onverlet.

Artikel 17 Goedkeuring en oplevering

1. Indien B-leaf onder de Overeenkomst een werk voor Koper/ Opdrachtgever heeft uitgevoerd, zal B-leaf Koper/Opdrachtgever uitnodigen om tot opneming van het werk over te gaan op het moment dat zij van mening is dat het werk is voltooid.
2. Zowel B-leaf als Koper/Opdrachtgever zijn bij de opneming aanwezig, waarbij Koper/Opdrachtgever de opneming uitvoert en dient te constateren of B-leaf aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
3. Na de opneming dient Koper/Opdrachtgever binnen 8 dagen Schriftelijk aan B-leaf mede te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd.
4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer Koper/Opdrachtgever aan B-leaf heeft medegedeeld dat het werk is voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en Koper/ Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; of
b. wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat B-leaf Schriftelijk aan Koper/Opdrachtgever heef verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden; of
c. wanneer Koper/Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd kan worden beschouwd.
5. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
6. Oplevering ontslaat B-leaf van alle aanspraken voor gebreken die Koper/Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
7. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van B-leaf op Koper/Opdrachtgever.

Artikel 18 Annulering en schadeloosstelling

Koper/Opdrachtgever mag een gegeven Opdracht niet annuleren. Indien Koper/Opdrachtgever een gegeven Opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan B-leaf alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van B-leaf en de winstderving door B-leaf, te vermeerderen met BTW, aan B-leaf te vergoeden.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van B-leaf beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van B-leaf is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in geen geval verstaan kennelijke fouten van B-leaf, waarvan Koper/Opdrachtgever wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten dat de geleverde Producten op deze kennelijke fout berusten, alle omstandigheden in aanmerking nemende.
2. B-leaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
3. Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie afkomstig van B-leaf. B-leaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor indirecte schade ontstaan door of in verband met haar advisering en/of informatieverschaffing.
4. B-leaf is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Koper/ Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5. De door B-leaf geleverde Producten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het overeengekomen doel, indien daarvan sprake is.
6. Koper/Opdrachtgever is gehouden B-leaf te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en de geleverde Producten.
7. Iedere vordering jegens B-leaf, behalve die welke door B-leaf is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 20 Geheimhouding

Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door B-leaf aan Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt, behoudens Schriftelijke toestemming van B-leaf en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. B-leaf is op haar beurt gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen haar bekend wordt met betrekking tot bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van Koper/Opdrachtgever (werkproces, business plannen, procedé en prijsstelling), behoudens Schriftelijke toestemming van Koper/Opdrachtgever om deze informatie openbaar te maken.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van B-leaf afkomstige zaken, calculaties, werkwijzen, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, bestanden, websites en dergelijke komen uitsluitend toe aan B-leaf, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper/Opdrachtgever.
2. De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan B-leaf voorbehouden.
3. Indien een Overeenkomst moet worden verricht op basis van ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Koper/Opdrachtgever, garandeert Koper/Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart B-leaf voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding.

Artikel 22 Overmacht

1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan de betreffende Partij kan worden toegerekend.
2. Partijen verplichten zich om, indien een overmachtsituatie zich voordoet, elkaar dienaangaande zo spoedig mogelijk te informeren.
3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van B-leaf wordt verstaan elke van B-leaf onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
a. schade tengevolge van natuurrampen en/of ernstige weers-omstandigheden (stormschade);
b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen medewerkers;
f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
g. verbod tot of belemmering van levering aan B-leaf opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij B-leaf is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;
h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
i. brand of ongevallen in het bedrijf van B-leaf;
j. niet of niet tijdige levering aan B-leaf door toeleveranciers;
k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie.
4. Tijdens de duur van de overmachtsituatie zal B-leaf gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.
5. Indien B-leaf door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden.
6. Indien B-leaf in het geval van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper/Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan B-leaf.

Artikel 23 Boetebeding

Voor iedere inbreuk op de artikelen van deze Voorwaarden verbeurt Koper/Opdrachtgever aan B-leaf een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,00 per overtreding, te vermeerderen met € 200,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van B-leaf op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Koper/Opdrachtgever.

Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de onderhandelingen en Overeenkomst met B-leaf en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw indien de aard van het geschil zich daarvoor leent en Partijen daar Schriftelijk mee akkoord gaan.